Thanh lý tài sản công là 02 Xuồng máy của Thanh tra Sở Giao thông vận tải trực thuộc Sở GTVT quản lý.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!