Thanh lý quả địa cầu và trụ anten tự đứng của Viễn thông Trà Vinh năm 2023.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!