Đấu giá Lần 2: Thanh lý máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng tại nhà máy Dệt Hải Vân (Đà Nẵng). Đấu giá 09h00 ngày 26/7/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá do không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ đấu giá