VTTB, công tơ thu hồi và TSCĐ thanh lý Quý 1 năm 2024 Lô số 02: Phần VTTB và TSCĐ có CTNH gồm 38 mục của Công ty Điện lực Bình Định.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!