Tài sản, vật tư thiết bị thu hồi, kém, mất phẩm chất, không sử dụng được đợt 1 năm 2022 của Công ty Điện lực Lai Châu. Đấu giá 10h00 ngày 29/6/2022.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!