Tài sản, vật tư thiết bị thu hồi chờ thanh lý của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!