Tài sản vật tư thiết bị điện ứ đọng, thu hồi, kém mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng đã có quyết định thanh lý Lô 2: Vật tư thiết bị không là CTNH của Công ty Điện lực Quảng Ngãi. Đấu giá 09h00 ngày 18/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!