Tài sản vật tư thiết bị điện ứ đọng, thu hồi, kém mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng đã có quyết định thanh lý của Công ty Điện lực Quảng Ngãi. Đấu giá lúc 10h ngày 24/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!