Tài sản vật tư thiết bị điện ứ đọng, thu hồi, kém mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng đã có quyết định thanh lý của Công ty Điện lực Quảng Ngãi. Đấu giá 14h30 ngày 23/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!