Tài sản vật tư thiết bị điện ứ đọng, thu hồi, kém mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng có CTNH thanh lý đợt 1/2024 của Công ty Điện lực Quảng Ngãi

Cuộc đấu giá đã kết thúc!