Tài sản thi hành án sung công quỹ Nhà nước do Chi cục thi hành án dân sự quận Hà Đông chuyển giao

Cuộc đấu giá đã kết thúc!