Tài sản thi hành án sung công quỹ Nhà nước do Chi cục thi hành án dân sự huyện Quốc Oai chuyển giao phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Quốc Oai thanh lý. Lô 3: Các khúc, mẩu gỗ sưa khô.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá