Tài sản thi hành án sung công quỹ Nhà nước do Chi cục thi hành án dân sự huyện Quốc Oai chuyển giao phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Quốc Oai thanh lý. Lô 1: Xe máy cũ các loại đã qua sử dụng.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!