Tài sản thanh lý là lô thiết bị, máy móc, vật tư thiết bị, máy móc vật tư đã qua sử dụng của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh. Đấu giá 9h ngày 12/01/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!