Tài sản thanh lý là 11 tài sản bao gồm máy móc, thiết bị đã qua sử dụng của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh

Cuộc đấu giá đã kết thúc!