Tài sản thanh lý khu vực miền Nam của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!