Tài sản thanh lý đợt 4 năm 2023 của Công ty Điện lực Đắk Lắk.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!