(Lần 2) Tài sản thanh lý đợt 2 năm 2023 và vật tư thiết bị thanh lý có CTNH đợt 4 năm 2023 của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!