Tài sản thanh lý đợt 2 năm 2023 (có bảng Danh mục tài sản đính kèm) Lô số 01: Lô VTTB thông thường của Công ty Điện lực Đắk Lắk. Đấu giá 9h ngày 26/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!