Tài sản thanh lý đợt 2 năm 2023 (có bảng Danh mục tài sản đính kèm) Lô 2: VTTB chứa CTNH (mã 160113, 170304, 180201, 160112, 160106, 190701) của Công ty Điện lực Đắk Lắk. Đấu giá 10h ngày 26/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!