Tài sản thanh lý đợt 1 năm 2024 Của Công ty Điện lực Đắk Lắk.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!