Tài sản thanh lý đã có quyết định bán đợt 02 năm 2022 (bổ sung) của Công ty Điện lực Quảng Ngãi. Đấu giá lúc 10h00 ngày 28/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá