Tài sản thanh lý của Công ty CP Sông Đà 6. Đấu giá 14h ngày 26/5/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không đủ điều kiện mở cuộc đấu giá