Tài sản thanh lý của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 Đấu giá ngày 31/12/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!