Tài sản thanh lý của Công ty Cổ phần Sông Đà 6. Đấu giá lần 2 lúc 09h ngày 15/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá. cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra