Tài sản thanh lý 2023 của Trung tâm công nghệ thông tin – Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!