Tài sản thanh lý 2022 của Trung tâm Công nghệ Thông tin BIDV. Đấu giá 9h30 ngày 15/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!