Tài sản là vật tư thu hồi từ hạng mục Di chuyển và nâng cao khoảng cách an toàn đường dây 220kV Việt Trì – Vĩnh Yên của Sở Công thương Vĩnh Phúc. Đấu giá 14h30 ngày 27/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!