Tài sản không sử dụng được của nhà máy cũ bao gồm văn phòng, nhà xưởng, máy móc thiết bị và thiết bị truyền dẫn (Nhà máy cũ của VJE) tại Km9, Vật Cách, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Đấu giá 9h30 ngày 30/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!