Tài sản hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng, thanh lý đợt 4/2024 của Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh TNHH.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!