Tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư thanh lý do Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng quản lý.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!