Tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư thanh lý do Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng quản lý. Đấu giá 09h ngày 25/8/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!