Tài sản cố định; vật tư thiết bị được thu hồi đánh giá phế liệu từ các công trình điện (chất lượng X nhỏ hơn 50%) đem bán thanh lý năm 2022 – đợt 2 (tồn kho đến ngày 01/10/2022) Lô 1: Vật tư thiết bị thu hồi thanh lý của Công ty Điện lực Hoàng Mai. Đấu giá 9h ngày 13/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!