Tài sản cố định, vật tư, công cụ, dụng cụ, thu hồi, không sử dụng của Cảng hàng không quốc tế Phú quốc – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. Đấu giá 09h00 này 07/11/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!