Tài sản cố định và vật tư thiết bị thanh lý của Công ty CP Cao su Tây Ninh. Đấu giá 10h00 ngày 13/01/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!