Tài sản cố định thanh lý năm 2023 của Công ty Kho vận Đá Bạc – Vinacomin.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!