Tài sản cố định thanh lý đợt 2 năm 2023 (mã CTNH 17 03 04) của Công ty Điện lực Quảng Bình.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!