Tài sản cố định là 117.506,75m cáp đồng các loại và 144 tủ hộp cáp hỏng, không sử dụng được của Viễn thông Nam Định

Cuộc đấu giá đã kết thúc!