Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty CP Sông Đà 9 (lần 4 – đấu giá theo thủ tục rút gọn)

Cuộc đấu giá đã kết thúc!