Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty Cổ phần Sông Đà 9. Đấu giá 9h30 ngày 28/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: CUỘC ĐẤU GIÁ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DIỄN RA