Tài sản bán đấu giá: Cáp đồng cũ, thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Bắc Giang – ĐG ngày 02/12/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: hệ thống mạng bị trục trặc sẽ đấu giá lại