Tài sản 6: 02 xe máy cày MTZ 80 và 02 xe máy cày MTZ 82 của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú. Đấu giá 16h00 ngày 28/11/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá