Tài sản 5: Xe ô tô tải hiệu Thaco Ollin BKS: 93C-005.11 của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú. Đấu giá 15h00 ngày 28/11/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá