Tài sản 4: Xe ô tô tải hiệu Ford Ranger BKS: 93C-071.43 của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú. Đấu giá 14h00 ngày 28/11/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá