Tài sản 3: Xe ô tô tải hiệu Ford Everest BKS: 93H-6698 của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú. Đấu giá 10h30 ngày 28/11/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!