Tài sản 2: Vườn cây cao su kém chất lượng để trồng luân canh cải tạo đất năm 2022 của Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk. Đấu giá ngày 18/12/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện mở cuộc đấu giá theo quy định.