Tài sản 1: Xe ô tô tải hiệu Ford Everets BKS: 93H-7174 của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú. Đấu giá 08h30 ngày 28/11/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!