Sắt thép phế liệu của nhà xưởng – máy móc thiết bị bị cháy

Cuộc đấu giá đã kết thúc!