Sắt thép phế liệu của nhà xưởng – máy móc thiết bị bị cháy ĐG ngày 15/9/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!