RỪNG TRỒNG KEO LAI CỦA CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BÀ RỊA VŨNG TÀU. ĐẤU GIÁ 10H00 NGÀY 14/5/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: lý do dừng cuộc đấu giá: không đủ điều kiện mở cuộc đấu giá