QUYỀN THUÊ CANTIN TẠI HỌC VIỆN NGOẠI GIAO. Đấu giá vào lúc 9h ngày 04/10/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!